سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان با صدور پیامی به مناسبت روز روابط عمومی گفت:
روابط عمومی به عنوان سازمانی هدفمند و تعامل محور در راستای رسیدن به اهداف عالیه نظام و بیان خدمات و دستاوردهای انجام شده نقشی اساسی را بر عهده گرفته است و رسالت این سازمان در هدایت افکار عمومی به سمت تعالی و توسعه، بیانگر اهمیت جایگاه آن است.
متن پیام به شرح زیر است :
روابط عمومی به عنوان سازمانی هدفمند و تعامل محور در راستای رسیدن به اهداف عالیه نظام و بیان خدمات و دستاوردهای انجام شده نقشی اساسی را بر عهده گرفته است و رسالت این سازمان در هدایت افکار عمومی به سمت تعالی و توسعه، بیانگر اهمیت جایگاه آن است.
روابط عمومی در عصر ارتباطات با رسالت خطیری که بر عهده دارد با تکیه بر تخصص، توان و جنبه های علمی و فنآورانه امید را در جان جامعه ساری و جاری کرده و تکریم ارباب رجوع را با بهره گیری از تعامل هدفمند با مخاطبان از یک سو و مدیران و کارکنان سازمان ها از سوی دیگر محقق می سازد.
استقلال رای و عمل، آشنایی با خواسته های مردمی، بیان خدمات انجام شده و ایجاد زمینه توسعه همکاری ها بین مردم و دولت در حقیقت زمینه افزایش سرمایه های اجتماعی نظام از مهمترین اقدامات اثرگذار روابط عمومی ها به شمار می رود.
در این فرصت مغتنم روز روابط عمومی و ارتباطات را تبریک گفته و تداوم توفیقات دست اندرکاران این حوزه را از درگاه ایزد منان آرزومندم.